Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Cookies & Privacy Policy

Cookies & Privacy Policy

Vår webbplats använder sig av cookies (kakor). Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår cookiepolicy. Om du inte godkänner vårt användande av cookies bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies eller undvika att använda Hejdes webbplats.

Vad är cookies?

En cookie (kaka) är en liten textfil som en webbplats begär att få skapa och lagra på besökarens enhet (dator, telefon, surfplatta etc.) och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel. Webbläsaren sparar informationen i din enhet och skickar tillbaka informationen från kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan från webbplatsen.

Vad använder vi cookies till?

Vi använder cookies på vår webbplats för att skapa en bättre användarupplevelse av vår webbplats. Vi använder också cookies för att samla in statistik som hjälper oss förstå hur webbplatsen används och hur den kan vidareutvecklas och förbättras.

E-postadresser

I vissa fall när du laddar ner innehåll eller beställer erbjudanden från vår webbplats frågar vi efter din e-postadress. Genom att anmäla dig i våra formulär kommer vi som en service till dig att skicka nyheter och erbjudanden direkt till din e-post. Vi kommer inte sälja vidare din e-postadress och du kan när som helst avregistrera dig från kommande utskick genom att klicka i en länk i e-postmeddelandet du får av oss. 

Integritetspolicy

Vi, Hejdes Trävaru Aktiebolag, organisationsnummer 556050-1529, Bygdegatan 1, 244 31 Kävlinge (”Hejdes”) ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar eller som vi samlar in om dig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Hejdes.

1 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

 

1.1 Personuppgifter som du lämnar till oss

När du som privatperson eller kontaktperson för din organisation använder våra tjänster, köper varor från oss, kontaktar oss via telefon, e-post, brev eller genom kontaktformulär på vår hemsida, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller är med vid våra event, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Detsamma gäller när vi använder din organisations tjänster eller när din organisation säljer varor till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, titel, uppgift om den organisation du företräder och organisationsnummer om du har en enskild firma. Om du deltar vid event kan vi komma att behandla uppgifter om önskemål om kost och – om du samtycker till det – din bild.

 

1.2 Personuppgifter som vi samlar in från dig

När du besöker vår hemsida och prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Det kan röra sig om din IP-adress, vilka undersidor du har besökt på vår hemsida, om du har öppnat vår e-post, teknisk data om den hårdvara du använder, vilken browser du använder och din surfhistorik innan du kom in på vår sida.

 

1.3 Personuppgifter om dig som vi får från annan

Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part och behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

2 VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND
BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

2.1 Avtal mellan oss och dig eller den organisation du företräder

Om du är en privatperson, företräder en enskild firma eller en organisation som vi har en affärsmässig relation med kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlat in om dig i och för denna relation. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som privatperson eller som företrädare av en enskild firma är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som företräder en organisation som vi har en affärsmässig relation med är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen. Detta betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter som företrädare för din organisation går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha en affärsmässig relation med din organisation och att fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

 

2.2 Marknadsföring av oss

Vi kommer att behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, titel och uppgift om den organisation du företräder för att skicka erbjudanden till dig och din organisation om våra varor, tjänster och event. Om du deltar vid event kan vi också komma att behandla uppgifter om önskemål om kost och - om du samtycker till det - din bild. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du eller din organisation kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av potentiella fördelar som dessa erbjudanden innebär för dig och din organisation. Vi kommer bara att behandla bilder av dig om du samtycker till det.

 

2.3 Bokföring

Vi kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som sker mellan dig eller din organisation och oss för bokföringsändamål. Vi kommer av den anledningen att behandla dina personuppgifter, såsom namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, titel, uppgift om den organisation du företräder och organisationsnummer om du har en enskild firma. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

3 TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE UPPGIFTERNA
OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?

Förutom av oss kan dina personuppgifter behandlas av andra. Vi kommer också att lämna ut dina personuppgifter till konsulter som vi anlitar som revisorer och advokater, till transportörer, leverantörer och kunder. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Hejdes tillgångar.
Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.
Vi och våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

4 HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
FÖR DE OLIKA ÄNDAMÅLEN?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal med dig eller din organisation.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig om oss så länge vi har ett avtal med dig eller din organisation och ett år därefter.
Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.
Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

5 DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.

 

5.1 Din rätt till information och tillgång

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

 

5.2 Din rätt till rättelse och radering

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dina uppgifter.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Vi kommer att radera dina uppgifter om sådana omständigheter föreligger.

 

5.3 Din rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 6. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

 

5.4 Din rätt att kräva begränsning

Under vissa förutsättningar har du rätt att kräva att behandlingen begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter bara behandlas med ditt samtycke, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. Dina uppgifter kommer även att lagras av oss.

 

5.5 Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

 

5.6 Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 6. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm

6 KONTAKTA OSS

Du kan kontakta oss på följande sätt:
- via e-post: info@hejdes.se
- via telefon: 046-72 17 70
- genom att skriva brev till eller besöka oss på Bygdegatan 1, 244 31 Kävlinge.